Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

Reg. 22613 i 24246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

Des de l’any 2003  fins al 2018  (21 anys) s’han produït a Catalunya més de 900 víctimes mortals a causa de la violència masclista.

La Resolució de les Nacions Unides «Fortalecimiento de las respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal a la violencia contra la mujer» aprovada per la seva Assemblea General de data 21 de desembre de 2010, incorpora la necessitat que els poders públics assegurin els serveis mèdics, jurídics i socials adequats i sensibles per a les víctimes d’aquest tipus de violència.

En els últims anys, la utilització de gossos escortes i/o terapèutics ha tingut un gran acolliment, ja que faciliten a les víctimes (1) la recuperació integral, (2) contribueixen a augmentar la seguretat, (3) són una mesura terapèutica i (4) un element dissuasiu, servint de protecció davant de possibles atacs del seu agressor. No obstant, i a diferència d’altres col·lectius desfavorits, als quals s’ha reconegut legalment el dret d’acompanyament per animals domèstics, les víctimes en situació de violència masclista no tenen reconegut aquest dret ni poden entrar en edificis públics amb els gossos.

Tota víctima que hagi estat identificada en situació de violència masclista segons el previst a l’article 33 d’aquesta Llei tindrà dret a ésser usuària de gos terapèutic i/o escorta; que es aquell ensinistrat en un centre especialitzat i oficialment reconegut com a tal, i que permet i/o facilita a la seva usuària el tractament terapèutic que segueixi a conseqüència de la situació de violència masclista en què es troba i/o facilita la protecció efectiva

La Generalitat de Catalunya pot establir prestacions socials a favor de dones en situació de violència masclista consistent en la cessió temporal o indefinida de l’ús de gossos terapèutics i/o escorta.

El Govern, un cop sigui aprovada la llei, desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos la normativa necessària per a l’efectivitat del dret a l’acompanyament per gossos terapèutics i/o escortes.

3

No Responses

Write a response