ARA TOTS SOM CAPAÇOS DESAPAREIX LA INCAPACITACIÓ JUDICIAL QUÈ FAIG AMB EL PARENT DISCAPACITAT? LA REFORMA EN MATÈRIA DE SUPORTS EN L’EXERCICI DE LA CAPACITAT JURÍDICA EN EL DRET CIVIL CATALÀ

Al març es va aprovar la memòria preliminar de llei de modificació de Codi Civil de Catalunya en matèria de suport en capacitat a les persones amb discapacitat.

Amb aquesta reforma es pretén adaptar el nostre dret propi a la Convenció de Nova York sobre el dret a les persones amb discapacitat, i es pretén també cobrir de manera definitiva el buit legal que generava a Catalunya la llei estatal 8/2021 que reforma el procediment judicial de la modificació de la capacitat i elimina el procés d’incapacitació.

Per això s’aprova el Decret Llei 19/2021 de 31 d’agost però era una solució provisional per adaptar el Codi Civil de Catalunya a aquesta reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat; aquesta solució provisional regirà fins que no estigui conclosa la regulació definitiva.

RÈGIM D’ASSISTÈNCIA

Disposa la norma que la persona de més de 60 anys que necessiti suport per exercir la seva capacitat jurídica, en condicions d’igualtat, pot sol·licitar la constitució de l’assistència regulada als articles 226-1 a 226-7 del Codi Civil de Catalunya, continguts al capítol VI del títol II del llibre segon del mateix.


El nou règim jurídic que s’estableix a partir d’ara, reemplaça a Catalunya les tuteles i curateles, les potestats parentals prorrogades i rehabilitades, i altres règims tutelars. De manera que, s’han eliminat les tradicionals institucions de protecció, és a dir:

 • La tutela només es constituirà en relació amb els menors d’edat que no estiguin protegits per la pàtria potestat. De manera que NO existeix la tutela de majors d’edat.
 • La curatela s’aplica a la resta d’Espanya. A Catalunya la curatela s’ha suprimit, encara que, a la pràctica, la funció de l’assistent i del curador és idèntica. L’assistent dota de suports a les persones amb discapacitat només en aquells àmbits en què ho requereixin. Sobretot tenint en compte, que amb caràcter general, són figures assistencials i només excepcionalment seran figures representatives.
 • No existeix la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, ja que quan la persona amb discapacitat arribi a la majoria d’edat, se li prestaran els suports que necessiti (com a la resta de persones amb discapacitat).
 • La prodigalitat, ja no té cap regulació autònoma, perquè ha deixat d’existir.

La reforma que introdueix el nou règim jurídic permet aplicar l’assistència amb tot el ventall de facultats que la persona pugui necessitar, i incorpora com a novetat, que es pot designar la persona que ha de prestar l’assistència tant per via judicial, com fins ara, com mitjançant l’atorgament d’una escriptura pública notarial.

A partir d’ara ja no es poden constituir, en relació amb les persones de més de 60 anys, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada, sinó que als discapaços se’ls aplicarà, si escau, un règim d’assistència. A més, mentre no es produeixi la futura reforma del conjunt d’institucions de protecció de la persona; la tutela i la curatela s’aplicaran només a les persones menors d’edat, sense perjudici que el règim legal del càrrec de la tutela sigui aplicable supletòriament a l’assistència, en tot allò que no s’oposi al règim propi.

PROPOSTA QUE S’ESTÀ TREBALLANT EN LA SECCIÓ DE PERSONA I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Els principis per fer la proposta de reforma són els de l’article 11 de la Convenció de Nova York i bàsicament són els següents:

 • Reconeixement de la capacitat jurídica de totes les persones: TOTHOM ES CAPAÇ, SEMPRE desaparició de la distinció que es feia entre la capacitat jurídica i la capacitat temporal. Ara només hi ha una capacitat, que és la capacitat jurídica.
 • Reconeixement de l’autonomia personal: a tota persona se la reconeix com a persona, i la seva voluntat és el punt de partida i arribada en la seva autonomía.
 • Cap persona pot representar legalment a una altra persona major d’edat, sense poder exprés d’aquesta.
 • Desaparició del procediment d’incapacitació: s’ha de potenciar i evitar la interferència en la vida del discapaç i evitar un procediment judicial.

DECRET LLEI PEL QUAL S’ADAPTA EL CODI CIVIL DE CATALUNYA A LA REFORMA DEL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ JUDICIAL DE LA CAPACITAT

El Codi Civil Català sostenia la incapacitació de les persones, i les institucions tradicionals de suport a la persona amb discapacitat; la qual cosa implicava el reemplaçament de la voluntat en la presa de decisions del discapaç. El Decret Llei 19/2021, del 31 d’agost de 2021, adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, que va entrar en vigor el 3 de setembre de 2021.


S’ha adaptat la normativa als nous procediments de provisió de suport actuals a Catalunya, i a més s’han revisat les mesures que s’apliquen a les persones que en l’actualitat estan subjectes a alguna de les institucions tutelars regulades per la legislació civil catalana.

MODIFICACIONS LEGISLATIVES

Les normes que han canviat són les següents:

 • Llibre segon del Codi Civil de Catalunya (La llei 16567/2010): es modifica el capítol VI del títol II. (arts 226-1 fins al 226-8).
 • Decret 188/1994, de 28 de juny, de creació de la Comissió d’Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d’incapacitats: se’n modifica el títol i passa a ser Decret 188/1994, de 28 de juny, de creació de la Comissió d’Assesorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuides la tutela de menors o mesures de suports a les persones amb discapacitats en l’exercici de la seva capacitat jurídica.
 • Decret 30/2012, de 13 de març, del Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat i del Registre de patrimonis protegits: se’n modifica el títol i passa a ser Decret 30/2012, de 13 de març, del Registre de nomenaments no testamentaris de suports a la capacitat jurídica i del Registre de patrimonis protegits.

A continuació, us deixem articles que poden ser del seu interès seguint el tema exposat.

https://bozarucosa.com/blog/discapacidad-del-trabajador/

https://bozarucosa.com/blog/mayor-apoyo-legal-a-personas-con-discapacidad/

https://bozarucosa.com/blog/desaparece-la-incapacitacion/

https://bozarucosa.com/blog/los-incapaces-y-las-instituciones-sobre-proteccion-de-la-persona-2/

https://bozarucosa.com/blog/como-me-protejo-si-pierdo-intelecto-es-aconsejable-prever-la-discapacidad-previsiones-ante-una-eventual-perdida-de-la-capacidad-poderes-preventivos-autotutela/

51

Sin comentarios

Mostrar todos los comentarios

Complete el formulario